akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Członkostwo

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologii Behawioralnej

Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie została pozbawiona praw publicznych. Członkami Towarzystwa mogą być osoby nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przyjęcie na członka następuje na podstawie:

Wypełnione deklaracje należy przesłać na adres Towarzystwa

Prawa i obowiązki członków Towarzystwa określone zostały szczegółowo w rozdziale III statutu

Roczna składka członkowska wynosi 70 złotych.

Dlaczego warto należeć do Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej?

Cele i formy działania Towarzystwa (Statut, Rozdział II) nastawione są na przynoszenie korzyści zarówno jego członkom, jak i całemu środowisku zainteresowanych osób.

Korzyści indywidualne wynikające z członkostwa w Towarzystwie:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych Członków
  Towarzystwa
 • Dostęp do działalności edukacyjnej Towarzystwa, a szczególnie do: organizowanych szkoleń, wykładów i prelekcji, konferencji i seminariów
 • Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo
 • Udzielanie pomocy zawodowej i prawnej Członkom Towarzystwa

Korzyści środowiska wynikające ze statutowych założeń działalności Towarzystwa:

 • Rozwijanie i propagowanie wiedzy psychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem analizy behawioralnej jako nauki o zachowaniu
 • Działalność na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat zjawisk społecznych, w szczególności zjawisk społecznie niepożądanych oraz ich modyfikowanie
 • Propagowanie idei efektywnej terapii behawioralnej jako formy leczenia psychologicznego, jak również upowszechnianie wiedzy na temat form terapii i ich skuteczności
 • Wspieranie badań, inicjatyw i prac podejmowanych w celu rozwijania wiedzy o prawach rządzących zachowaniem oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy
 • Organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo modyfikacją zachowania oraz udzielanie im uprawnień do stosowania konkretnych technik modyfikacji zachowania po zdaniu stosownych egzaminów sprawdzających ich przygotowanie teoretyczne i praktyczne do stosowania wyżej wspomnianych technik
 • Udzielanie pomocy diagnostycznej i terapeutycznej osobom z zaburzeniami zachowania oraz pomocy merytorycznej ich opiekunom, nauczycielom i terapeutom
 • Zakładanie i prowadzenie działań resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych
 • Propagowanie etyki zawodowej