akcja Pajacyk

www.krokpokroku.org

ABAI

Archiwum


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Ministerstwa: http://www.mps.gov.pl/bip/index.php?idkat=718.

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej przekazało Ministerstwu stanowisko następującej treści:

 

Kraków, dnia 8 grudnia 2006 r.

 

Szanowny Pan Minister

Kazimierz Kuberski

Podsekretarz StanuMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Dotyczy: DDP-VI-041-227-HL/06 L.dz.4727/06

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej przekazuję uwagi dotyczące projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 

1.      Nie do zaakceptowania jest treść projektu ustawy. Uchylenie obowiązującej ustawy bez zastąpienia jej nowym prawem narusza Konstytucję RP, a w szczególności:
  • Art. 2 mówiący, że Polska jest państwem prawnym,
  • Art. 5 w części dotyczącej ochrony praw obywateli,
  • Art. 7 stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 

2.      Obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów jest realizacją art. 17 Konstytucji RP, który zapewnia możliwość tworzenia samorządów zawodowych, reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujących pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Uznanie zawodu psychologa za zawód zaufania publicznego w drodze obowiązującej ustawy, wyklucza możliwość uchylenia tejże ustawy bez zastąpienia jej innym prawem, gwarantującym ochronę zawodu zaufania publicznego.3.      Zgodnie z art. 62 ust. 3 obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Komitet Organizacyjny Izb Psychologów pełni funkcję Krajowej Rady Psychologów. Brak konsultacji projektu z Komitetem, a więc legalnie działającym samorządem psychologów, narusza podstawowe zasady Konstytucji RP,  w tym:
  • Art. 2 mówiący, że Polska jest państwem prawnym,
  • Art. 7 stanowiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 

4.      Przedstawione przez Ministerstwo uzasadnienie projektu jest niewystarczające do uchylenia całej ustawy. Gdyby celem projektodawcy rzeczywiście było poradzenie sobie ze wskazanymi w uzasadnieniu kilkoma „mankamentami” ustawy, to znowelizowałby ustawę, a nie uchylał jej. Dodawszy do tego sabotowanie przez Ministerstwo prac legalnie działającego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, do którego obsługi Minister zobowiązał się w art. 4 Zarządzenia nr 2 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komitetu, uzasadnionym jest twierdzenie, że celem projektu nie jest poprawa istniejącego stanu prawnego, lecz doprowadzenie do zlikwidowania tworzącego się samorządu zawodowego psychologów.

 

5.      Ocena skutków regulacji przedstawiona przez Ministerstwo jest niezgodna ze stanem faktycznym. Uchylenie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów będzie miało istotny, negatywny wpływ na rynek pracy i przedsiębiorczość.

 

Wziąwszy pod uwagę powyższe argumenty, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej stanowczo protestuje przeciwko próbie uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Jednocześnie informujemy, że jeśli, mimo sprzeciwu środowiska psychologów, dojdzie do uchwalenia proponowanej ustawy i podpisania jej przez Prezydenta RP, skierujemy ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zważywszy na sprzeczność jej treści i trybu uchwalania z Konstytucją RP, jesteśmy pewni, że zostanie ona uchylona przez Trybunał, dołączając do długiej listy sprzecznych z Konstytucją ustaw przygotowanych przez obecny Rząd. W tej sytuacji będziemy także dążyć do ukarania winnych tej skandalicznej decyzji.

 

Z poważaniem,  

Dr Przemysław Bąbel

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej